ميزبانی سرور CoLocation

ميزبانی سرور http://netmelli.com/wp-content/uploads/2016/10/colocation.jpgCoLocation

میزبانی سرور، کولوکیشن(Co-Location Colocation) یا اشتراک فضا يکی خدمات مرکز داده نت ملی ميباشد که در در آن شما ميتوانيد با استفاده از سروری که توسط شما تهيه و پيکر بندی شده است، در مرکز داده ما نگهداری خواهد شد.
در اين سرويس شما سرور خود را که بايستی در کيس های قابل جايگذاری در رک (Rack Mount) تهيه نموده ايد، برای ما ارسال نموده و ما آن را در مرکز داده نگهداری مينماييم.
در صورتی که سرور شما ايستاده (تاور) باشد نيز امکان ميزبانی آن برای ما وجود دارد که قيمت ميزبانی آنها را در انتهای صفحه ميتوانيد مشاهده نماييد.
با توجه به اتصال مرکز داده نت ملی از طريق فيبر نوری به اينترانت ملی کشور و نيز اتصال همزمان به شبکه جهانی اينترنت، سرويسهای ميزبانی ارايه شده، به درخواست شما ميتواند در هريک از اين دو شبکه قرار گيرد.
با استفاده از سرويسهای ميزبانی سرور (Colocation) علاوه بر اطمينان از پايداری بالای سرويسها، کيفيت دسترسی شما به سرور نيز به طرز محسوسی نسبت به سرويسهای مشابه خارجی بهبود خواهد يافت.

http://netmelli.com/wp-content/uploads/2016/10/Colocation.png


تعرفه میزبانی سرور Colocation

http://netmelli.com/wp-content/uploads/2016/10/colo.jpg

تعرفه میزبانی سرورهای ایستاده (تاور)

http://netmelli.com/wp-content/uploads/2016/10/tower.jpg